oferta

Mapa do celów projektowych

opracowanie kartograficzne w geodezji obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapy sytuacyjno-wysokościowej) niezbędnej do wykonania projektu budowlanego na terenie Polski. Mapa projektowa jest potrzebna jeśli potrzebują Państwo zrealizować jakąkolwiek inwestycję wymagającą pozwolenia na budowę.

Geomax - mapa do celów projektowych

Mapa z projektem podziału nieruchomości

wydzielenie z nieruchomości części przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego. Praca musi zostać poprzedzona Wstępnym projektem podziału. Zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opiniuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Geomax - skaning laserowy

Pomiar powierzchni użytkowych

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie.

Geomax Pomiar powierzchni użytkowych

Wznowienie znaków granicznych

Niestety granice nieruchomości często ulęgają zatarciu, a użytkowanie działek utrwala stan niezgodny z faktycznym przebiegiem granicy. Zdarza się, że właściciele się zmieniają i nowi mają inny punkt widzenia na przebieg granic niż poprzedni. Istnienie trwałego ogrodzenia, niestety, nie świadczy o tym, że ogrodzenie to odpowiada granicy danej nieruchomości z nieruchomością sąsiednią.

Geomax - wznowienie znaków granicznych
Geomax - wznowienie znaków granicznych

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

by móc korzystać z budynku, czy to mieszkalnego,czy użytkowego musimy wykonać inwentaryzację powykonawczą. Celem inwentaryzacji jest więc zarejestrowanie wszelkich zmian jakie zaszły od rozpoczęcia budowy do jej zakończenia oraz tego czy są one zgodne z projektem budowlanym.

Geomax - skaning laserowy

Geodezyjna obsluga inwestycji

to wykonywanie opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych w procesach: planowania, projektowania, budowy, utrzymania eksploatacji, rozbiórki obiektów budowlanych.Geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje również pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli takich jak zapory wodne, budowle wysmukłe np. kominy, maszty pomiary eksploatacyjne obiektów i urządzeń takich jak» suwnice, mosty, piece obrotowe itp.

Geomax - ustalanie przebiegu granic

Ustalanie przebiegu granic

Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, dokonuje wykonawca na podstawie zgodnych wskazań właścicieli lub użytkowników wieczystych tych działek albo osób władających tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Geomax - skaning laserowy

Skaning laserowy

Mianem skaningu laserowego określamy metodę pomiarową, która w bardzo krótkim czasie pozwala na wykonanie dokładnych pomiarów przestrzennych danego obszaru. W rezultacie otrzymujemy nie tylko precyzyjne współrzędne całej chmury punktów (czyli wszystkich zarejestrowanych przez skaner punktów), ale także dane dotyczące intensywności sygnału, który został odbity.

Partnerzy

geomax - partnerzy geomax - partnerzy geomax - partnerzy geomax - partnerzy geomax - partnerzy geomax - partnerzy geomax - partnerzy geomax - partnerzy geomax - partnerzy geomax - partnerzy
Skontaktuj się z nami już teraz

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl